Algemene voorwaarden2018-12-18T21:38:01+00:00

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Eenmanszaak Garretsen Classics gevestigd te Druten ingeschreven bij de KvK onder nummer 66448786 (hierna: Garretsen Classics) en kopers of opdrachtgevers handelend met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van motorrijtuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor. 2. Deze “Algemene Voorwaarden Garretsen Classics ” treden in werking per 3 juli 2016.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: – het motorrijtuig (inclusief bromfiets): motorrijtuigen en bromfietsen, zoals beschreven in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994; – het in te kopen motorrijtuig of bromfiets: een motorrijtuig of bromfiets die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht; N.B. Als in het vervolg van deze voorwaarden wordt gesproken over een motorrijtuig wordt daarmee tevens de bromfiets bedoeld; – de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een motorrijtuig dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor; – de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een motorrijtuig dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt; – de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een motorrijtuig dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt; – de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, keuringen en schadetaxaties (uitgevoerd door een externe partij), elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’; – de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden; – de reparateur: degene die met betrekking tot een motorrijtuig en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
– de garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die nieuwe onderdelen en toebehoren wordt verstrekt; b. de garantie die op reparatie-/onderhoudswerkzaamheden wordt verstrekt.

KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 – De aanbieding De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken van kracht, mits het motorrijtuig onverkocht is gebleven.
Artikel 2 – De overeenkomst De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Een elektronische overeenkomst is alleen geldig als deze door de koper is bevestigd. Een schriftelijke overeenkomst is alleen geldig als deze door beide partijen is ondertekend en alle pagina’s zijn geparafeerd. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst, b.v. een mondelinge overeenkomst, echter niet nietig.
Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: – de omschrijving van het motorrijtuig en eventueel in te kopen motorrijtuig, beide met de eventuele toebehoren; – de prijs van het motorrijtuig op het moment van de koop en verkoop;
– de prijs van het eventueel in te kopen motorrijtuig op het afgesproken moment van levering van dat motorrijtuig; – de afleveringskosten van het motorrijtuig; – de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum; – de wijze van betaling.
Artikel 4 – Prijswijzigingen 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van alle motorrijtuigen te allen tijde doorberekend.
Artikel 5 – Het risico voor het motorrijtuig Het motorrijtuig is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. Het eventueel in te ruilen motorrijtuig wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem volledig heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is hetin te ruilen motorrijtuig voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs, tenzij beide partijen ermee bekend zijn dat de originele papieren van het motorrijtuig ontbreken.
Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn 1. Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn van het motorrijtuig heeft de koper nimmer recht op een schadevergoeding. 2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Ook dan heeft de koper nimmer recht op een schadevergoeding. 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de afgesproken termijn met meer dan 3 maand is overschreden.
Artikel 7 – Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 25% van de koopprijs van het geannuleerde motorrijtuig, dan wel ten minste € 1000.= (zegge duizend euro). Indien de koper binnen 14 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 8 – De opdracht De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling,schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.
Artikel 9 – Prijsopgave en termijn De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Met name onderdelen voor oude motorrijtuigen (oldtimers) zijn moeilijk verkrijgbaar en soms geheel niet. Indien de bij benadering opgegeven prijsmetmeer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van een nieuwe
indicatie van de afleverdatum. Bij overschrijding van een afgesproken termijn heeft de opdrachtgever nimmer recht op een schadevergoeding.
Artikel 10 – De rekening Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 11 – Stallingskosten Indien de opdrachtgever binnen zes werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het motorrijtuig niet heeft afgehaald, worden door de reparateur stallingskosten a € 80.= in rekening gebracht wegens stalling in de museumhal of in de externe stalling.
Artikel 12 – Retentierecht De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op het motorrijtuig, indien en voor zolang als: – de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het motorrijtuig niet of niet in zijn geheel voldoet; – de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde motorrijtuig niet of niet in zijn geheel voldoet; – de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.
Artikel 13 – Vervangen onderdelen De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. De onderdelen worden ook niet ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever indien het ruilonderdelen zijn, die vervolgens door de leverancier van het onderdeel weer worden gereviseerd. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur,zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
Artikel 14 – Schadetaxatie Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motorrijtuig met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.
Artikel 15 – Garantie op motorrijtuigen en onderdelen/toebehoren 1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. 2. Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1. 3. Op gebruikte motorrijtuigen verleent de verkoper, tenzij met de koper nadrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken, GEEN garantie. De koper is zich ervan bewust dat ouder motorrijtuig (klassieker/oldtimer) een verzamelobject is, waarvan de economische- en technische levensduur ruimschoots is verstreken. De waarde van een oldtimer wordt derhalve hoofdzakelijk bepaald door de historische waarde. Een kostbare auto wil niet zeggen dat de technische staat goed is. 4. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte motorrijtuigen, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).
Artikel 16 – Reparatie- en onderhoudsgarantie 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte nieuwe materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat het motorrijtuig weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. Er wordt geen garantie gegeven op gebruikte onderdelen. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: a. de opdrachtgever nietzo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt; b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 – De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van het motorrijtuig of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in. 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud Het geleverde motorrijtuig blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang het motorrijtuig niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het motorrijtuig gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Artikel 19 – Afwijkingen Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

WhatsApp chat